AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE DADES PERSONALS I ACCEPTACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS PASSAPORT LECTOR + 2021 – MENORS

El pare, mare o tutor que ha omplert el formulari:

1.- AUTORITZA a L’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès a recopilar i tractar les dades personals de l’esmentat menor per a la següent finalitat: Gestió del CONCURS PASSAPORT LECTOR + 2021.

De conformitat amb el Reglament Europeu UE 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals, l’informem que el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat és L’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, amb domicili a 08480-L’Ametlla del Vallès, Plaça de l’Ajuntament, 1, amb NIF P0800500A, Tel. 93 843 25 01.

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l’usuari retiri el seu consentiment a l’efecte.

La base jurídica per dur a terme aquest tractament de dades és el consentiment de l’usuari (o el seu representant legal) atorgat a l’efecte.

Les dades personals no seran transmeses per al seu ús per tercers, llevat que hàgim obtingut el seu consentiment o quan així ho exigeixi la llei.

En tot cas, l’usuari té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control (Autoritat Catalana de Protecció de Dades) si ho estima oportú.

L’usuari pot exercir davant de l’Ajuntament els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils. De la mateixa manera, en els tractaments de dades en els que la legitimació es basi en el consentiment donat per l’usuari, aquest té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l’exercici d’aquests drets, l’usuari pot enviar la sol·licitud per escrit a: Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, Ref .: Protecció de Dades, Plaça de l’Ajuntament, 1, 08480 – L’Ametlla del Vallès (Barcelona), o mitjançant el correu electrònic dadespersonals@ametlla.cat.

Delegat de protecció de dades (DPD). El DPD és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades. Hi podeu contactar mitjançant:

Correu electrònic: dpd.ajametlla@diba.cat. Telèfon: 93 472 65 00

Adreça:  Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS

Diputació de Barcelona. Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta. Passeig de la Vall d’Hebron, 171. 08035 Barcelona

Tanmateix, l’atorgant de la present autorització consent de forma expressa que L’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès tracti les seves pròpies dades contingudes al present document, amb l’única finalitat de poder gestionar les autoritzacions en relació als menors. Tot això amb el mateix contingut, característiques i drets contemplats en els paràgrafs anteriors.

2.- MANIFESTA l’acceptació de les BASES DEL CONCURS PASSAPORT LECTOR + 2021 transcrites a continuació:

Qui hi pot participar?

Infants de 1r a 6è de primària.

Com funciona el Passaport lector?

 • Cada infant s’ha d’emportar en préstec 3 llibres, poden ser contes o llibres de coneixement. En el moment de fer el préstec lliurarem un passaport.
 • Al passaport hi farem constar els llibres triats. Abans del 15 de juny de 2021, l’infant haurà de passar per la biblioteca a tornar els llibres llegits i segellar el passaport, que durà la signatura del pare, la mare o el tutor certificant la lectura.
 • Tots els participants que compleixin l’anterior apartat rebran un petit obsequi.

Com funciona el Passaport lector +?

 • Aquells participants que hagin omplert i presentat el passaport podran fer una ressenya d’algun dels llibres llegits en una plantilla que facilitarà la Biblioteca.
 • La Biblioteca publicarà algunes ressenyes a les xarxes socials (@biblioametlla) i al Diari de l’Ametlla. Tanmateix, la Biblioteca editarà una guia de lectura amb les recomanacions i la farà arribar a l’escola Bertí i l’escola Els Cingles i la publicarà a la seva web (www.biblioametlla.cat),.
 • La Biblioteca convidarà tots els infants que hagin escrit una ressenya a assistir a una hora del conte especial al juliol i farà un sorteig de premis culturals.
 • Instruccions per fer la ressenya:
  • la Biblioteca proporcionarà als participants la plantilla on s’haurà de redactar el text
  • la llengua emprada haurà de ser el català
  • la Biblioteca es reserva el dret de no publicar algun text
  • el 15 de juny de 2021 és l’últim dia per presentar la ressenya
  • el pare, mare o tutor haurà de signar l’autorització per la participació i cessió de dades personals

Protecció de Dades Personals

Les dades personals que ens ha proporcionat i/o han estat recopilades seran tractades amb l’única finalitat de gestionar el Concurs de referència.

Acceptació bases

La participació en el concurs comporta l’acceptació plena d’aquestes bases. Els participants que no segueixin aquestes bases quedaran exclosos del concurs. L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol eventualitat no previst en aquestes bases.

3.- AUTORITZA a L’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès a publicar el nom, les fotografies i la ressenya dels participants a les xarxes socials, a la web i a la guia de lectura de la biblioteca i, tanmateix, al Diari de l’Ametlla.